Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

Regulamin:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE www.korporaty.pl

§ 1 Definicje
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin,
 2. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.korporaty.pl, zawierający informacje i materiały reklamowe na temat emisji obligacji przez Emitentów, umożliwiający:
  1. zgłoszenie deklaracji zainteresowania ze strony Użytkownika na zapoznanie się z konkretną propozycją nabycia lub publicznym dokumentem informacyjnym Emitenta,
  2. zgłoszenie deklaracji zainteresowania ze strony Użytkownika otrzymaniem informacji marketingowych o wszystkich emisjach zamieszczonych w bazie Usługodawcy,
 3. Usługodawca – Smart Investment Solutions
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z serwisu, zainteresowana objęciem obligacji,
 5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w oparciu o Regulamin,
 6. Emitent- podmiot emitujący obligacje w ramach oferty prywatnej lub oferty publicznej w rozumieniu art.3 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439).
§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia Usług w ramach Serwisu.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu www.korporaty.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Rozpoczęcie korzystania z Usług, które nie wymagają rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu. Nie wyrażenie zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu oznacza całkowity brak możliwości korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu.
§ 3 Zakres Usług
 1. W ramach serwisu Usługodawca w szczególności umożliwia:
  1. Użytkownikom przeglądanie i odczytywanie informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie, w tym materiałów promocyjnych dotyczących bieżących emisji obligacji, (usługi niewymagające rejestracji),
  2. Zgłoszenie deklaracji zainteresowania zapoznaniem się przez Użytkownika z konkretną propozycją nabycia obligacji bądź z publicznym dokumentem informacyjnym (usługi wymagające rejestracji),
  3. Zgłoszenie deklaracji zainteresowania zapoznaniem się przez Użytkownika ze wszystkimi aktualnie zamieszczonymi w Bazie Usługodawcy materiałami marketingowymi, publicznymi dokumentami informacyjnymi czy memorandami ofertowymi (usługi wymagające rejestracji),
  4. Notyfikowanie Emitentowi zainteresowanie ze strony Użytkownika,
  5. Użytkownikowi, w przypadku oferty publicznej, zapoznanie się z publicznym dokumentem informacyjnym a także informuje Użytkownika o możliwości złożenia zapisu na obligacje i terminie na jego złożenie, udostępniając jednocześnie formularz zapisu w formie określonej przez Emitenta.
 2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i całkowicie dobrowolna.
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferowania instrumentów finansowych w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384). Ponadto usługi te nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych, biznesowych lub podobnych, a także nie mogą być uważane za jakąkolwiek formę doradztwa lub wykładni powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Usługodawca nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikiem a Emitentem.
 5. Materiały zamieszczone na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
§ 4 Procedura zgłoszenia deklaracji zainteresowania
 1. Zgłoszenie deklaracji zainteresowania zapoznania się z się przez Użytkownika z konkretną propozycją nabycia obligacji bądź z publicznym dokumentem informacyjnym następuje poprzez kliknięcie przycisku „Chcę kupić” znajdującego się na podstronie dotyczącej konkretnej emisji obligacji. Wysyłając formularz zgłoszeniowy Użytkownik potwierdza akceptację Regulaminu oraz wskazuje zakres zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, na zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Zgłoszenie deklaracji zainteresowania zapoznania się z się przez Użytkownika ze wszystkimi aktualnie zamieszczonymi w Bazie Usługodawcy materiałami marketingowymi, publicznymi dokumentami informacyjnymi czy memorandami ofertowymi w Serwisie wymaga wypełnienia Formularza „Powiadomienia o ofertach” i przesłania do Serwisu poprzez kliknięcie przycisku „Subskrybuj powiadomienia”. Wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik potwierdza akceptację Regulaminu oraz wskazuje zakres zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, na zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. W formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust.1 i 2 znajdują się w wypadku osób fizycznych, następujące dane do uzupełnienia:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. adres e-mail,
  4. telefon kontaktowy,
  5. potencjalna kwota inwestycji
  6. preferencje dotyczące ofert
  7. data urodzenia
  8. miejsce zamieszkania
  9. uwagi
 4. W formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust.1 i 2 znajdują się w wypadku osób prawnych, następujące dane do uzupełnienia:
  1. firma,
  2. adres siedziby,
  3. nr NIP
  4. nr KRS
  5. adres e-mail
  6. telefon kontaktowy
  7. potencjalna kwota inwestycji
  8. preferencje dotyczące ofert
  9. uwagi
 5. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi utworzenia konta, w szczególności w sytuacji gdy poweźmie wątpliwość co do posiadania przez Użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Użytkownik przesyłając deklarację zainteresowania wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i handlowych, a także może wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletterów.
 7. W przypadku gdy emisja danych obligacji odbywa się w ramach oferty publicznej, Użytkownik otrzymuje od serwisu wraz z publicznym dokumentem informacyjnym formularz zapisu, który w przypadku zainteresowania nabyciem obligacji przesyła w sposób wskazany w dokumencie do Emitenta lub do Domu Maklerskiego pełniącego funkcję oferującego w procesie danej Emisji. O dokonanym przydziale obligacji Emitent bądź Dom Maklerski zawiadamia Użytkownika.
§ 5 Wymagania techniczne. Procedura aktywowania konta
 1. Usługi są świadczone Użytkownikom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:
  1. dysponują urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
  2. posiadają zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer wersja 6 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach,
 2. Korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu może być uzależnione od włączenia w przeglądarce obsługi cookies oraz JavaScript.
§ 6 Prawa i obowiązki
 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Serwisu. Usługodawca zastrzega, ze w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy związane z aktualizacją danych, naprawieniem błędów lub dokonywaniem prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownicy zobowiązani są postępować zgodnie z Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, jak i treści pornograficznych i naruszających dobra osobiste innych osób.
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niepobierania zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórnego ich wykorzystywania w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 7. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie informacje i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z informacji i materiałów umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Korzystanie z utworów wykraczające poza ramy dozwolonego użytku wymaga zgody Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, również w zakresie rodzajów Usług objętych Regulaminem, bez uprzedniego zawiadomienia Użytkowników.
§ 7 Odpowiedzialność
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych nienależących do Serwisu, do których linki zamieszczono w Serwisie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź w związku z naruszeniem przepisów prawa lub Regulaminu przez Użytkownika
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych,
  4. za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Emitentów lub Użytkowników umów nabycia obligacji,
  5. za niedokonanie przydziału obligacji Użytkownikowi,
 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje i materiały zamieszczane w Serwisie były zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ewentualnych błędów metodycznych i merytorycznych, a także dokładności i przydatności publikowanych informacji i materiałów.
 5. Wyłączną odpowiedzialność za informacje, dane i oświadczenia zawarte w propozycji nabycia obligacji i publicznym dokumencie informacyjnym ponosi Emitent.
§ 8 Ochrona danych osobowych
 1. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), a także jest administratorem danych w rozumieniu tej ustawy.
 2. W wypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu i Usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres poczty elektronicznej,
 4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane związane z korzystaniem przez Użytkownika z Usług:
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej (IP) lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik (przeglądarka internetowa),
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wprowadzonych do formularza zgłoszeniowego oraz możliwość ich aktualizacji bądź zmiany.
 6. Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności Emitentom oraz podmiotom doradzającym Emitentom w ramach procesu emisji obligacji.
§ 9 Reklamacje
 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację na Usługi świadczone drogą elektroniczną w formie pisemnej za pomocą listu poleconego lub poczty elektronicznej, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres zamieszkania.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w oparciu o Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązujące w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym.
§ 10 Postanowienia końcowe
 1. Usługodawcy przysługuje prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012