Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

Jak inwestować:

Warto inwestować w obligacje korporacyjne

Racjonalny inwestor stara się wybierać jak najlepsze inwestycje w układzie dochód-ryzyko. Podstawową zaletą obligacji korporacyjnych jest możliwość osiągnięcia stosunkowo wysokiego zysku obarczonego relatywnie niskim ryzykiem. Oznacza to, że inwestycja w obligacje przedsiębiorstw jest korzystną formą lokowania kapitału.

Obligacje korporacyjne posiadają najwyższe oprocentowanie spośród wszystkich instrumentów z rynku Catalyst. Prawie 60 proc. notowanych tam walorów posiada kupon na poziomie co najmniej 10 proc. Maksymalne oprocentowanie w aktualnym okresie odsetkowym wynosi 15 proc. (Orzeł S.A. i Polsport Group S.A.) Tego rodzaju inwestycja pozwala osiągnąć wyższą stopę zwrotu niż lokata bankowa czy większość rodzajów funduszy inwestycyjnych (pieniężne, obligacji, obligacji korporacyjnych). Jedynie agresywne fundusze akcyjne mogą zapewnić wyższe dochody. Wiążą się one jednak ze zdecydowanie większym ryzykiem inwestycyjnym.

Przewaga obligacji korporacyjnych nad akcjami widoczna jest przede wszystkim w okresie bessy. Wtedy ceny akcji z reguły spadają. Jeżeli natomiast zakupimy obligacje, możemy spodziewać się zysków. Realna stopa zwrotu z takiej inwestycji nie zawsze musi być dodatnia, należy jednak pamiętać, że inflacja wpływa także niekorzystnie na stopę zwrotu z inwestycji w instrumenty udziałowe. Kolejną przewagą obligacji przedsiębiorstw nad akcjami jest pierwszeństwo zaspokajania obligatariuszy przed akcjonariuszami w przypadku upadłości przedsiębiorstwa.

Specyfika obligacji korporacyjnych pozwala zarabiać nie tylko na odsetkach. Inwestor może dodatkowo zarobić, sprzedając obligacje przedsiębiorstw po cenie wyższej niż wartość nominalna. Obecnie zdecydowana większość walorów spółek obecnych na Catalyst notowana jest powyżej wartości nominalnej. Z drugiej strony takie możliwości dla mniej doświadczonych inwestorów stanowią pewnego rodzaju utrudnienie. Nie wszyscy zwracają uwagę na to, że notowania obligacji wyrażone są w procentach wartości nominalnej (cena czysta), a w chwili zakupu musimy zapłacić cenę brudną, czyli cenę czystą powiększoną o narosłe od ostatniej płatności odsetki.

Z płatnościami kuponowymi wiąże się jeszcze jeden problem. Z reguły nie warto kupować obligacji na krótki okres przed terminem odsetkowym. W takim wypadku inwestor osiągnie stratę wynikającą z opodatkowania odsetek. Po odciągnięciu podatku od kuponów na nasz rachunek maklerski wpłynie kwota mniejsza niż wartość odsetek, którą zapłaciliśmy kupując obligację po cenie brudnej. Wyjątkiem w takiej sytuacji może być atrakcyjna cena rynkowa obligacji, która zrekompensuje stratę wynikającą z odsetek. Ze względu na problem wynikający z kuponów mniej doświadczonym inwestorom poleca się zakup obligacji po płatnościach odsetek, kiedy w cenie brudnej zawarte są odsetki o niewielkiej wartości.

Obligacje korporacyjne pozwalają ponadto inwestorom na konstrukcję różnorodnych strategii inwestycyjnych. Do najważniejszych należą: dopasowania, immunizacji, strategie aktywne i pasywne. Przykładowo strategia dopasowania polega na dopasowaniu do przyszłych oczekiwanych ujemnych przepływów pieniężnych wpływów wynikających z inwestycji w obligacje korporacyjne. Z kolei strategia immunizacji polega na konstrukcji portfela, który zapewni określony dochód w odpowiednim czasie bez względu na zmienność stóp procentowych. Odsetki otrzymywane w okresie do wykupu mogą być reinwestowane na różne sposoby. Inwestor może również środki z płatności kuponowych przeznaczyć na bieżącą konsumpcję.

Inwestycje w obligacje korporacyjne wiążą się naturalnie z pewnymi trudnościami. Najważniejszą barierą kupna obligacji przedsiębiorstw jest z reguły wysoka kwota, jaką trzeba zainwestować w ofercie pierwotnej. Bardzo często trzeba przeznaczyć na to powyżej 200 tys. złotych. Nie znaczy to jednak, że są to instrumenty skierowane tylko do bardzo zamożnych inwestorów. Pojawia się coraz więcej ofert z barierą wejścia na poziomie 10 tys. zł w ofercie pierwotnej. Osoby posiadające niewielką ilość środków na inwestycje mogą kupić także obligacje w obrocie wtórnym, gdzie próg wejścia nie jest wysoki. Takie rozwiązanie jest jednak często utrudnione ze względu na niewielką płynność obligacji wielu przedsiębiorstw, co jest najpoważniejszym problemem Catalyst. Wiele czynników wskazuje jednak na to, że wraz z rozwojem rynku obroty będą rosły i będzie można łatwiej inwestować w obligacje korporacyjne. 10 listopada 2011 r. został zanotowany najwyższy w historii obrót na rynku Catalyst – 1,034 mld zł. Wynikał on w dużej mierze z wartości transakcji pakietowej zawartej na walorach Polkomtel Finance AB. Obrót sesyjny wyniósł w tym dniu 1,13 mln zł.

Obligacje korporacyjne - jak wszystkie inne formy inwestycji - mają zalety i wady. Wydaje się, że stanowią one ciekawą formę lokowania kapitału. GPW oraz powstające portale o tematyce obligacji korporacyjnych popularyzują tę formę inwestycji. Wraz ze wzrostem świadomości inwestorów obligacje korporacyjne będą zyskiwały wśród nich coraz większe uznanie.