Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

Jak inwestować:

Publiczna i prywatna oferta obligacji korporacyjnych

Przedsiębiorstwa chcące się rozwijać potrzebują środków na inwestycje. Jednym ze sposobów pozyskania finansowania, który zyskuje coraz większe znaczenie, jest emisja obligacji korporacyjnych.

Według raportu Fitch Ratings wartość rynku obligacji przedsiębiorstw (o zapadalności powyżej 365 dni) w III kwartale 2011 r. wyniosła 20,3 mld zł. Oznacza to wzrost o 23,8 proc. r/r i o 5,2 proc. w stosunku do II kwartału 2011 r.

Emisję obligacji korporacyjnych można przeprowadzić na dwa sposoby:

 • oferta publiczna (podstawa prawna – ustawa o ofercie publicznej, ustawa o obligacjach),
 • oferta niepubliczna (prywatna) (podstawa prawna – ustawa o obligacjach)

Oferta publiczna obligacji korporacyjnych polega na udostępnieniu przynajmniej stu osobom lub nieoznaczonym adresatom w dowolnie przyjętej formie w każdy możliwy sposób informacji o tych obligacjach, a także o warunkach ich nabycia, które są wystarczające do podjęcia decyzji o ich odpłatnym nabyciu.

W przypadku oferty publicznej obligacji korporacyjnych wymagane jest sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego – prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, który musi zostać zatwierdzony przez KNF i udostępniony do publicznej wiadomości. Ustawa o ofercie publicznej zawiera wyjątki, w przypadku których sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu nie jest wymagane.

Oferta publiczna obligacji korporacyjnych wiąże się również z zawarciem umowy z domem maklerskim, który w procesie pełni rolę oferującego. Zajmuje się on przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji, a także koordynacją działania pozostałych podmiotów biorących udział w ofercie prywatnej, np. doradcy finansowego, doradcy prawnego, audytora. Oferujący przyjmuje zapisy na emitowane obligacje w swoich placówkach. Możliwe jest także utworzenie konsorcjum dystrybucyjnego, co ułatwia przeprowadzenie emisji.

Z kolei oferta niepubliczna obligacji korporacyjnych polega na proponowaniu nabycia papierów wartościowych skierowanym maksymalnie do 99 inwestorów oznaczonych imiennie. W ofercie prywatnej sporządzenie prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego nie jest wymagane. Warto jednak, aby przedsiębiorstwa przeprowadzające po raz pierwszy emisję, przygotowały memorandum informacyjne. W procesie oferty prywatnej spółki, które planują debiut na Catalyst, zazwyczaj współpracują z Autoryzowanymi Doradcami. Nie jest to jednak obowiązkowe. Oprócz tego przedsiębiorstwa emitujące obligacje często korzystają ze wsparcia innych podmiotów, np. doradców finansowych czy prawnych.

Oferta złożona przez inwestora w trakcie niepublicznej emisji obligacji zostaje przyjęta po złożeniu odpowiedniego oświadczenia woli i wpłacie środków na rachunek subskrypcyjny.

Terminy związane z emisją obligacji korporacyjnych

W art. 12 ustawy o obligacjach określono długości terminów związanych w publiczną i prywatną emisją obligacji korporacyjnych.

Terminy wiążące się z ofertą publiczną obligacji korporacyjnych:

 • termin zapisów nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia emisji,
 • emitent przydziela obligacje w ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia zapisów.

Terminy wiążące się z ofertą prywatną obligacji korporacyjnych:

 • przyjęcie propozycji nabycia może nastąpić w ciągu 3 tygodni od dnia złożenia propozycji (emitent może postanowić inaczej),
 • kolejne propozycje nabycia mogą być składane nie dłużej niż przez 6 tygodni od dnia pierwszej propozycji,
 • obligacje są przydzielane w terminie 6 tygodni od dnia, w którym została złożona ostatnia propozycja nabycia (emitent może określić krótszy termin w warunkach emisji).

Zalety i wady oferty publicznej i prywatnej obligacji korporacyjnych

Spółki podejmują decyzje o rodzaju emisji obligacji korporacyjnych w zależności od jej charakterystyki. W przypadku emisji o stosunkowo niewielkiej wartości, która ma umożliwić pozyskanie finansowania w sposób szybki, najczęściej opłaca się przeprowadzić ofertę prywatną. Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo musi pozyskać z emisji obligacji korporacyjnych duże środki, warto zazwyczaj przeprowadzić ofertę publiczną.

Zalety oferty publicznej obligacji korporacyjnych:

 • skierowana do nieograniczonej liczby potencjalnych nabywców,
 • zazwyczaj niższe oprocentowanie w porównaniu z ofertą prywatną (z punktu widzenia emitenta),
 • możliwość przeprowadzenia emisji o dużej wartości,
 • reklama dla emitenta.

Wady oferty publicznej obligacji korporacyjnych:

 • długotrwały i złożony proces emisji,
 • duże wymogi formalne,
 • wymagane sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego,
 • wysoki koszt przeprowadzenia emisji.

Zalety oferty prywatnej obligacji korporacyjnych:

 • krótkotrwały proces emisji,
 • nieskomplikowany proces emisji – niewielkie wymogi formalne,
 • nie jest wymagane sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego,
 • niski koszt przeprowadzenia emisji.

Wady oferty prywatnej obligacji korporacyjnych:

 • skierowana do ograniczonej liczby potencjalnych nabywców,
 • zazwyczaj wyższe oprocentowanie w porównaniu z ofertą publiczną (z punktu widzenia emitenta),
 • ograniczona możliwość przeprowadzenia emisji o dużej wartości,
 • ograniczony efekt marketingowy dla emitenta.