Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

Jak inwestować:

Obligacje korporacyjne ciekawą metodą finansowania inwestycji

Spółki rozwijające się potrzebują kapitału na inwestycje. Nie zawsze można zwiększyć kapitał własny i często okazuje się to nieopłacalne dla przedsiębiorstwa. W związku z tym bardzo popularne jest finansowanie dłużne. Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z emisji obligacji korporacyjnych, które stają się coraz popularniejsze wraz z rozwojem rynku Catalyst.

Zalety emisji obligacji korporacyjnych:

 • Brak utraty kontroli nad spółką - Emisja obligacji pozwala pozyskać finansowanie bez utraty kontroli nad spółką przez dotychczasowych właścicieli, ponieważ obligatariusz nie staje się właścicielem praw własności przedsiębiorstwa. W związku z tym nie ma wpływu na podejmowanie decyzji mających na nie wpływ.
 • Możliwość poprawy struktury bilansu - Emisja obligacji może przyczynić się do optymalizacji struktury bilansu, tzn. do osiągnięcia odpowiedniej proporcji pomiędzy kapitałem własnym a obcym. Przedsiębiorstwo powinno dążyć do osiągnięcia struktury kapitału maksymalizującej rentowność kapitału własnego.
 • Możliwość wykorzystania dźwigni finansowej wraz z tarczą podatkową (zwiększa się wraz ze wzrostem udziału kapitału obcego):
  • Efekt dźwigni finansowej - Finansowanie dłużne może wpływać korzystnie na rentowność kapitału własnego. Dodatni efekt dźwigni finansowej występuje, gdy rentowność kapitału przedsiębiorstwa jest wyższa niż koszt kapitału obcego.
  • Efekt tarczy podatkowej - Emisja obligacji korporacyjnych jest korzystna ze względu na przepisy podatkowe, ponieważ odsetki od długu są kosztami uzyskania przychodu i zmniejszają podstawę opodatkowania.
 • Elastyczność:
  • Możliwość dopasowania terminów spłaty odsetek do występowania dodatnich przepływów z projektu inwestycyjnego
  • Dopasowanie finansowania do potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Spółka sama określa m.in. wysokość oprocentowania, terminy płatności odsetek, wartość emisji, podział jej na transze, termin wykupu, ewentualny sposób zabezpieczenia.
  • Obligacje korporacyjne są emitowane na czas wybrany przez emitenta natomiast kredyt inwestycyjny udzielany jest z reguły na okres trwania inwestycji
 • Niski koszt pozyskania kapitału - Niższy koszt finansowania emisją obligacji korporacyjnych niż koszt kapitału własnego wynika m.in. z faktu, że posiadacze obligacji zaspokajani są w pierwszej kolejności przed właścicielami. Oprocentowanie emitowanych w przyszłości obligacji korporacyjnych będzie stopniowo spadało wraz ze wzrostem popularności rynku Catalyst wśród inwestorów.
 • W trakcie do wykupu obligacji płacone są wyłącznie odsetki, podczas gdy w przypadku kredytu spłaca się także raty kredytowe. W związku z tym kredyt znacznie bardziej obciąża przedsiębiorstwo w okresie trwania inwestycji.
 • Szybkość pozyskania finansowania - Spółka w wyniku emisji obligacji korporacyjnych może pozyskać wysokie środki finansowe w relatywnie krótkim czasie.
 • Środki z emisji obligacji można przeznaczyć na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie inwestycyjnym
 • Wzrost wiarygodności podmiotów notowanych lub autoryzowanych na rynku Catalyst. Spółki z Catalyst zwiększają swoją wiarygodność wśród inwestorów, kredytodawców, kontrahentów głównie dzięki spełnianiu obowiązków informacyjnych.

Wady emisji obligacji korporacyjnych:

 • Opłacalne głównie dla spółek o bardzo dobrej kondycji finansowej - Spółki posiadające gorszą sytuację finansową mogą emitować obligacje korporacyjne, natomiast w związku z większym ryzykiem muszą zaproponować inwestorom odpowiednio wysoką premię za ryzyko. Z kolei dobra kondycja finansowa przedsiębiorstw pozwala pozyskać finansowanie obarczone niskim kosztem.
 • Zwiększenie ryzyka finansowego i bankructwa firmy - Zwiększenie udziałów kapitałów obcych w przedsiębiorstwie powoduje wzrost ryzyka finansowego. Emisja obligacji korporacyjnych wiąże się z reguły z płatnościami kuponowymi, które stanowią dla przedsiębiorstwa koszt finansowy.
 • Możliwość wystąpienia ujemnego efektu dźwigni finansowej
 • Pogorszenie płynności przedsiębiorstwa - Płatności odsetkowe powodują wzrost kosztów finansowych i mogą przyczynić się do pogorszenia płynności. Kupony muszą zostać wypłacone niezależnie od sytuacji finansowej spółki.
 • W przypadku upadłości przedsiębiorstwa wierzyciele kapitału obcego spłacani są w pierwszej kolejności niż właściciele przedsiębiorstwa
 • Koszt związany z obowiązkami informacyjnym przedsiębiorstw z rynku Catalyst - Spółki obecne na rynku Catalyst z reguły zatrudniają Autoryzowanego Doradcę, który pomaga im w spełnianiu obowiązków informacyjnych, co wiąże się z pewnymi kosztami.
 • Podatność na wahania rynkowych stóp procentowych - W przypadku obligacji korporacyjnych o zmiennym oprocentowaniu wzrost stóp procentowych przekłada się na wyższe płatności odsetkowe płacone przez przedsiębiorstwo. Natomiast obligacje korporacyjne o stałym oprocentowaniu są niekorzystne dla emitentów w przypadku spadku stóp procentowych, gdyż mogliby wtedy pozyskać finansowanie po niższym koszcie.

Obligacje korporacyjne są ciekawą formą pozyskiwania kapitału zarówno dla przedsiębiorstw posiadających dobrą kondycję finansową, jak i dla tych z gorszą sytuacją majątkową. Dla pierwszych spółek ta forma finansowania jest z reguły korzystniejsza niż kredyt bankowy. Z kolei przedsiębiorstwa o nie najlepszej kondycji mają olbrzymie trudności z pozyskaniem kredytu bankowego. Często emisja obligacji korporacyjnych może okazać się dla nich najłatwiejszym lub jedynym dostępnym sposobem finansowania. Wiąże się to oczywiście z ustaleniem odpowiednio wysokiej premii za ryzyko dla inwestorów. Przedsiębiorstwa takie dzięki udanemu projektowi inwestycyjnemu, na który pozyskają w ten sposób finansowanie, mogą poprawić swoją kondycje finansową.