Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

Jak inwestować:

Jak zarabiać na obligacjach korporacyjnych?

Inwestycja w obligacje korporacyjne stanowi coraz popularniejszą formę lokowania kapitału. Ten rodzaj instrumentów finansowych pozwala zarobić zarówno na płatnościach odsetkowych, jak i zmianie ceny obligacji.

Przychody inwestora w okresie trwania inwestycji w obligację korporacyjną stanowią:

 • odsetki lub dyskonto (w przypadku obligacji zerokuponowej),
 • zysk kapitałowy wynikający z różnicy pomiędzy ceną sprzedaży i kupna obligacji lub różnicy pomiędzy ceną wykupu i wartością nominalną,
 • przychód z reinwestowanych odsetek.

W związku z charakterystyką obligacji, stosowane są najczęściej dwa podejścia do inwestycji:

 • kupno obligacji korporacyjnych w ofercie pierwotnej lub na rynku wtórnym (najczęściej niedługo po płatności odsetek) i trzymanie ich do terminu wykupu połączone z reinwestycją odsetek lub ich konsumpcją,
 • kupno obligacji korporacyjnych na rynku wtórnym i ich odsprzedaż po wyższej, atrakcyjnej cenie.

Metoda inwestycyjna polegająca na kupnie obligacji korporacyjnej na rynku wtórnym po atrakcyjnej cenie i jej odsprzedaży z zyskiem kapitałowych jest trudna w realizacji. Przyczyniła się do tego m.in. stosunkowo niewielka płynność. Wynika ona w dużej mierze z niechęci do sprzedaży obligacji korporacyjnych, które przynoszą stosunkowo wysokie zyski przy relatywnie niskim ryzyku, przez osoby nabywające je w ofercie pierwotnej. Inwestorzy często nie chcą pozbywać się obligacji korporacyjnych przed terminem wykupu, ponieważ rezygnacja z pewnego źródła dochodu przynoszącego wysokie regularne płatności nie jest dla nich korzystna. Innym powodem utrudniającym takie podejście inwestycyjne jest zazwyczaj niższa dynamika zmiany cen obligacji korporacyjnych w porównaniu do akcji.

Strategie inwestycji w obligacje korporacyjne

Inwestycja w obligacje korporacyjne wiąże się m.in. z ryzykiem stopy procentowej. W związku z oczekiwaniami dotyczącymi kierunku zmiany stóp, można korzystać z dwóch podstawowych strategii inwestycyjnych:

 • W przypadku spodziewanego wzrostu stóp procentowych warto inwestować w obligacje o zmiennym oprocentowaniu i o krótkim terminie do wykupu. Pozwala to inwestorowi za środki pozyskane z wykupu dotychczas posiadanych instrumentów nabyć nowe o wyższym oprocentowaniu dostosowanym do poziomu stóp procentowych na rynku lub z większym dyskontem w przypadku obligacji zerokuponowych.
 • W przypadku spodziewanego spadku stóp procentowych warto inwestować w obligacje o stałym oprocentowaniu i o długim terminie do wykupu. Emitenci w takiej sytuacji będą proponowali gorsze warunki, co uzasadnia inwestycje w instrumenty o dłuższym terminie do wykupu. Spadek stóp procentowych w przyszłości spowoduje wzrost ceny obligacji, co jest korzystne dla inwestora.

Korzystne dla inwestorów są następujące działania:

 • kupno obligacji w przypadku spadku stop procentowych,
 • sprzedaż obligacji w przypadku wzrostu stóp procentowych.

Uwagi odnośnie inwestycji w obligacje korporacyjne

Trzeba pamiętać, że kupując obligacje korporacyjne, do ceny czystej należy doliczyć odsetki naliczone za okres od poprzedniej płatności kuponowej do dnia jej zakupu. Informacje o wysokości narosłych odsetek są udostępniane w tabelach odsetkowych. Oczywiście dodatkowo trzeba ponieść koszty transakcyjne.

Należy również pamiętać o opodatkowaniu obligacji korporacyjnych 19-proc. podatkiem od dochodów kapitałowych. Podlegają temu dochody wynikające z:

 • odsetek.
 • różnicy pomiędzy ceną sprzedaży i kupna,
 • różnicy wynikającej z dyskonta.

Obligacje korporacyjne są formą inwestycji dogodną dla inwestorów pasywnych. Bardzo trudno jest zyskiwa, aktywnie handlując takimi instrumentami. Utrudniają to stosunkowo niewielka płynność oraz przepisy podatkowe. Przykładowo, kupno obligacji na krótko przed terminem płatności kuponowych jest nieopłacalne. Cena, jaką zapłacimy sprzedającemu za odsetki w chwili kupna, będzie w takim przypadku wyższa niż wartość kuponu po opodatkowaniu, jaką otrzymamy w terminie płatności odsetek. Oczywiście taka decyzja może być dobra, gdy zarobimy dodatkowo na zmianie ceny obligacji.

Miary rentowności inwestycji w obligacje korporacyjne

Do miar rentowności inwestycji w obligacje przedsiębiorstw zaliczane są np.:

 • Bieżąca stopa zwrotu - Obliczana jest jako iloraz rocznych płatności odsetkowych do ceny zakupu obligacji. Miara ta nie uwzględnia wartości pieniądza w czasie, a także możliwych do uzyskania zysków kapitałowych. Stosuje się ją do oceny rentowności dla całego okresu trwania inwestycji.
 • Stopa zwrotu w terminie do wykupu (YTM) - YTM to stopa zwrotu uzyskana z inwestycji w zakupioną po cenie rynkowej obligację trzymaną do wykupu przy założeniu, że odsetki będą reinwestowane po tej stopie. Jest to miara skuteczna dla obligacji o stałym oprocentowaniu i zerokuponowych, gdyż znana jest w ich przypadku wysokość wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych. Natomiast dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu jest bezużyteczna.
 • Marża efektywna - Miarę tę stosuje się dla obligacji indeksowanych. Stanowi ona średni poziom marży odsetkowej (ponad stawkę bazową) w okresie do wykupu obligacji.