Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

Jak inwestować:

Catalyst – inne spojrzenie na obligacje

Rynek Catalyst powstał m.in. w celu ułatwienia przedsiębiorstwom pozyskania finansowania w sposób inny niż emisja akcji czy zaciągnięcie kredytu bankowego. GPW poprzez promocję tego rynku stara się zwrócić uwagę inwestorów na korzyści płynące z lokowania kapitału w instrumenty dłużnych.

Catalyst jest systemem obrotu instrumentami dłużnymi. W ramach struktury Catalyst można wyróżnić cztery rynki:

 • detaliczny rynek regulowany prowadzony przez GPW S.A.
 • detaliczny Alternatywny System Obrotu prowadzony przez GPW S.A.
 • hurtowy rynek regulowany prowadzony przez BondSpot S.A.
 • hurtowy Alternatywny System Obrotu prowadzony przez BondSpot S.A.

Wszystkie rynki funkcjonujące w ramach Catalyst posiadają odrębne szczególne regulacje:

 • Regulamin Giełdy
 • Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW
 • Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego
 • Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez BondSpot
 • Szczegółowe zasady obrotu giełdowego (GPW)
 • Szczegółowe zasady pozagiełdowego obrotu regulowanego (BondSpot)

Funkcjonowanie rynku Catalyst zostało uregulowane w Zasadach Działania Catalyst. Dokument ten przestawia informacje dotyczące m.in. warunków uczestnictwa w obrocie i obrotu instrumentami dłużnymi na Catalyst, zakresu obowiązków informacyjnych emitentów, warunków wykluczenia z obrotu, zasad autoryzacji, opłat, systemu gwarantowania rozliczeń transakcji.

Emisja obligacji może być przeprowadzona na dwa sposoby:

 • oferta publiczna
 • oferta niepubliczna (prywatna)

Przedmiotem obrotu na rynku Catalyst są zdematerializowane instrumenty, jeżeli spełniły warunki:

 • został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny
 • zbywalność obligacji nie jest ograniczona
 • w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne

Korzyści dla emitenta

Emisja obligacji korporacyjnych jest bardzo korzystna z punktu widzenia emitenta.Do najważniejszych zalet można zaliczyć:

 • Tańszy koszt niż koszt kapitału własnego
 • Elastyczność sposobu finansowania
 • Brak rozproszenia akcjonariatu
 • Efekt marketingowy
 • Możliwość pozyskania większych środków niż z emisji akcji
 • Brak wymogu posiadania formy prawnej – spółka akcyjna
 • Kapitał spłacany jest dopiero w terminie wykupu

Koszt kapitału pozyskanego z emisji obligacji jest niższy niż z emisji akcji. Zdarza się również, że jest atrakcyjniejszy niż zaciągniętego kredytu bankowego. Do atrakcyjności tej metody finansowania przyczynia się również fakt, że płatności odsetkowe są zaliczane do kosztów finansowych emitenta, które zmniejszają zysk, co przekłada się na niższą wysokość podatku do zapłacenia.

Pozyskiwanie finansowania z emisji obligacji korporacyjnych jest procesem bardzo elastycznym. Przedsiębiorstwo może zaplanować warunki emisji dopasowane do jego sytuacji finansowej i potrzeb kapitałowych. Sposób finansowania, w którym strona pozyskująca kapitał decyduje o warunkach jego spłaty, jest niezwykle korzystny z jego punktu widzenia.

Emisja obligacji nie wpływa także na rozwodnienie kapitału zakładowego. Pozwala to przedsiębiorstwom pozyskać finansowanie działalności i jednocześnie nie stracić kontroli nad spółką.

Warunki emisji obligacji korporacyjnych

Emisja obligacji korporacyjnych jest bardzo elastycznym sposobem pozyskania finansowania i każdy emitent może ją dopasować do własnych potrzeb.

W warunkach emisji znajdują się m.in. informacje o: wartości programu, zabezpieczeniu, celu finansowania, maksymalnym okresie finansowania, wartości nominalnej obligacji, oprocentowaniu obligacji, okresie odsetkowym, konwencji naliczania odsetek, cenie emisyjnej, warunkach wykupu.

W przypadku obligacji niemających formy dokumentu, warunki emisji określają prawa i obowiązki emitenta i obligatariusza. Emitent może w nich określić próg emisji, czyli minimalną liczbę obligacji, których subskrypcja jest wymagana do dojścia oferty do skutku.

Ryzyko związane z emisją obligacji korporacyjnych

Koszt pozyskania finansowania zależy od ryzyka inwestycji w obligacje. Pomyślne uplasowanie instrumentów dłużnych zależy od wielu aspektów. Czynniki ryzyka związane z emisją obligacji są zawarte w dokumencie informacyjnym.

Ryzyko związane z emisją obligacji ma swoje źródło zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i poza nim. Na sukces emisji wpływ ma aktualna i przewidywana sytuacja finansowa emitenta. Im jest lepsza, tym inwestorzy są bardziej skłonni zaakceptować niższą premię za ryzyko, co wiąże się z tańszym kosztem kapitału dla przedsiębiorstwa. Inwestorzy zwracają również uwagę m.in. na poziom zabezpieczenie obligacji, a także uwzględniają ryzyko związane z ich płynnością.

Wpływ na ryzyko związane z emisją obligacji ma również sytuacja makroekonomiczna, zwłaszcza oczekiwania inflacyjne. Wzrost inflacji odstrasza potencjalnych inwestorów, ponieważ spadają wówczas ceny obligacji. W takim przypadku inwestorzy oczekują nowych emisji z wyższą rentownością. Wpływ na powodzenie emisji ma także sytuacja na rynku akcji. W trakcie hossy inwestorzy chętnie inwestują w akcje, co przekłada się na spadek zainteresowania obligacjami korporacyjnymi. Wpływa to na wzrost oczekiwanych stóp procentowych z instrumentów dłużnych, więc przedsiębiorstwa chcące uplasować emisję muszą zaproponować wyższą premię za ryzyko.

Rola Autoryzowanego Doradcy

Emitenci mogą zatrudnić Autoryzowanego Doradcę, który odpowiada za wsparcie merytoryczne oraz doradztwo przedsiębiorstwu. Zakres jego działania jest określony w dokumencie informacyjnym.

Rola Autoryzowanego Doradcy polega głównie na przygotowaniu emitenta do debiutu na rynku Catalyst oraz nadzorze i wsparciu go w związku z tym procesem. Analizuje on w tym celu sytuację finansową i prawną emitenta, wycenia spółkę, a także akceptuje dokument informacyjny sporządzony przez spółkę lub przygotowuje go osobiście. Oprócz tego pomaga emitentowi w sporządzaniu dokumentów związanych z procedurami rejestracji i dopuszczenia do obrotu. Po wprowadzeniu na Catalyst rola Autoryzowanego Doradcy nie kończy się. Nadal wspiera on merytorycznie emitenta, głównie w zakresie obowiązków informacyjnych.

Działalność Autoryzowanych Doradców przynosi korzyści także inwestorom, ponieważ AD zapewniają odpowiednią jakość dokumentów informacyjnych, które mają wpływ na podjęcie decyzji inwestycyjnych.

Autoryzacja przy Catalyst

Wprowadzenie dłużnych instrumentów na Catalyst może odbyć się na dwa sposoby:

 • uzyskanie dla danej emisji autoryzacji Catalyst
 • uzyskanie dla danej emisji autoryzacji Catalyst i wprowadzenie do obrotu

Emitent obligacji otrzyma autoryzację przy Catalyst jeżeli spełni obowiązki:

 • Przygotuje raport o emitencie zawierający jego przedstawienie, dane finansowe za ostatni rok obrotowy, opis instrumentów finansowych mających być przedmiotem autoryzacji
 • Zobowiąże się do przestrzegania Zasad Działania Catalyst
 • Będzie przekazywał informacje bieżące i okresowe zgodnie z wyżej wymienionymi Zasadami

Autoryzacja na rynku Catalyst wiąże się z przyjęciem przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Catalyst, a także z rejestracją emisji w rynkowym systemie informacyjnym wraz z nadaniem jej specjalnego oznaczenia. Autoryzacja może dotyczyć instrumentów emitenta, wobec którego nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Ubiegać się o nią mogą także podmioty, które nie mają zamiaru wprowadzać swoich instrumentów do obrotu, a nawet takie, których instrumenty nie są zdematerializowane. Autoryzacja wpływa głównie na lepszą wycenę kolejnych emisji wynikającą w dużej mierze ze wzrostu wiarygodności emitenta oraz na promocję.

Obowiązki informacyjne

Informacje podawane do publicznej wiadomości powinny być prawdziwe, rzetelne i kompletne. Muszą odzwierciedlać prawdziwy obraz sytuacji przedsiębiorstwa, ponieważ ich treść ma wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych na rynek Catalyst (dotyczy to również instrumentów autoryzowanych) są zobowiązani do publikacji raportów bieżących i okresowych. Informacje przekazywane w raportach bieżących mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta. Ustawa o obligacjach nakłada na emitenta obowiązek udostępniania rocznych sprawozdań finansowych z opinią biegłego rewidenta w okresie do wykupu obligacji.

Szczegółowy zakres informacji, forma i terminy przekazywania raportów zostały określone w następujących regulacjach:

 • Załącznik do Zasad Działania Catalyst (dla autoryzowanych obligacji korporacyjnych)
 • Regulamin GPW oraz właściwe rozporządzenie o obowiązkach informacyjnych (obligacje korporacyjne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW)
 • Załącznik do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (obligacje korporacyjne wprowadzone do ASO)
 • Ustawa o ofercie publicznej

Informacje przekazywane są przy wykorzystaniu dwóch systemów:

 • EBI (Elektroniczna Baza Informacji) – stosowany dla obligacji podlegających autoryzacji lub wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu; wniosek dostęp do systemu składa się do Zarządu GPW
 • ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji) – stosowany dla obligacji przeznaczonych do obrotu regulowanego; wniosek o dostęp do systemu składa się do KNF

Rating

Rating jest niezależną i obiektywną oceną dotyczącą ryzyka kredytowego określonych instrumentów dłużnych lub zdolności emitenta do terminowej spłaty zobowiązań. Ocena ratingowa jest często brana pod uwagę przez inwestorów, ponieważ uwzględnia szerszy zakres informacji od analizy finansowej. Ma za zadanie informować o ryzyku inwestycji w dane walory. Potencjalni inwestorzy akceptują niższą premię za ryzyko w przypadku lepiej ocenianych instrumentów. Poddanie ocenie emitowanych obligacji może być korzystne dla emitenta w przypadku uzyskania pozytywnej noty, co wpływa na pozyskanie finansowania po niższym koszcie.