Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

Dobre przykłady:

Runicom S.A.

Runicom S.A. fundusz private equity, specjalizujący się w inwestycjach w obszarze szeroko pojętych nowych technologii, również docenił możliwości, jakie dają przedsiębiorstwom instrumenty dłużne. Spółka kilkukrotnie z sukcesem przeprowadzała emisje niezabezpieczonych obligacji i nie zamierza rezygnować z tego sposobu pozyskiwania kapitału.

Portal Korporaty.info rozmawia z Prezes Zarządu Runicom S.A. Małgorzatą Usakowską-Bilską o tym, co decyduje o powodzeniu emisji instrumentów dłużnych, jak długo trwa cały proces, ile kosztuje i dlaczego spółka - notowana na NewConnect, a w przyszłości na GPW - wybrała tę drogę finansowania, zamiast nowej emisji akcji.

Korporaty.info: Jakie obligacje zdecydowaliście się Państwo wyemitować

Małgorzata Usakowska-Bilska, Prezes Zarządu Runicom SA: W ostatnim kwartale 2011 roku Runicom SA przeprowadził trzy emisje obligacji korporacyjnych na łączną kwotę ponad 4 mln zł. Wszystkie te emisje dotyczyły niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, które zostały skierowane do inwestorów w ofertach prywatnych. Termin wykupu obligacji w każdym przypadku został określony na jeden rok, a ich oprocentowanie wynosi 14% z odsetkami wypłacanymi kwartalnie.

Przydział 1.250 obligacji serii B o łącznej wartości 1,25 mln zł nastąpił w dniu 3 listopada 2011 roku. Emisja serii C została przydzielona inwestorom w dniu 18 listopada 2011 roku i objęła obligacje na kwotę 1,46 mln zł. Ostatnia z zeszłorocznych emisji – na kwotę 1,32 mln zł - została przeprowadzona na początku grudnia. Jednostkowa wartość nominalna wszystkich zaoferowanych obligacji wyniosła 1.000,00 zł za sztukę.

Korpotaty.info:  Co wpłynęło na to, że zdecydowaliście Państwo wyemitować obligacje?

Małgorzata Usakowska-Bilska: Runicom SA znajduje się obecnie w fazie bardzo dynamicznego rozwoju biznesu, stąd zwiększone zapotrzebowanie na kapitał. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym, mimo że wielu inwestorów nie napawa optymizmem, dla nas jest przede wszystkim czasem atrakcyjnych wycen, stwarzającym znakomite okazje inwestycyjne. Pomimo znaczącego wzrostu ceny akcji RUNICOM SA w alternatywnym systemie obrotu na GPW w ostatnim półroczu – z 0,30 zł do 3,00 zł za jedną akcję – uważamy, że pozyskanie finansowania dla Spółki w formie emisji obligacji przyczyni się do dalszych wzrostów. Dlatego wybraliśmy tę drogę zamiast nowej emisji akcji.

Korpotaty.info:  Ile środków udało się Państwu pozyskać i na co zostaną przeznaczone?

Małgorzata Usakowska-Bilska: Z emisji obligacji serii B, C i D spółka pozyskała łącznie 4,03 mln zł. Zebrane środki zostaną przeznaczone głównie na inwestycje kapitałowe zgodne z przyjętą w ub.r. strategią inwestycyjną. Istotnym jej elementem jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, stąd też Runicom SA będzie się angażować zarówno w spółki giełdowe, jak i niepubliczne. Spółka będzie również powoływała własne przedsięwzięcia biznesowe, które pozwolą na uzyskanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

Zgodnie z nową strategią, Runicom SA skoncentruje się na inwestycjach w małe i średnie spółki technologiczne oraz takie, w których rozwoju kluczową rolę odgrywają zaawansowane technologie. Modelowy cel inwestycyjny stanowią spółki rentowne, ale wymagające dofinansowania ze względu na wczesną fazę rozwoju bądź aktualną sytuację rynkową. Istotnym elementem nowej strategii będą też tzw. inwestycje oportunistyczne, polegające na wykorzystaniu krótkoterminowych okazji wynikających z nagłych zdarzeń biznesowych, w tym ze zdarzeń losowych i atrakcyjnie niskich wycen.

Korpotaty.info:  Ile trwał w Państwa wypadku cały proces, od momentu podjęcia decyzji aż do otrzymania środków od inwestorów. Jak oceniacie Państwo jego całkowite koszty?

Małgorzata Usakowska-Bilska: Runicom SA prowadzi stałe relacje z inwestorami, dlatego dotarcie do nich i zainteresowanie ofertą papierów dłużnych spółki nie stanowiło dużego problemu. Od podjęcia uchwał o emisji obligacji, do zarejestrowania wpłat inwestorów na rachunku spółki w każdym przypadku mijały ok. dwa tygodnie, w trakcie których zamykała się cała transakcja. Koszty nowej emisji akcji, w tym koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia do obrotu na NewConnect oszacowaliśmy na wyższe od oprocentowania i kosztów przeprowadzenia emisji obligacji. Dodatkowo oceniamy, iż efekty nowych inwestycji przyczynią się do dalszego wzrostu kursu akcji RUNICOM SA, co powoduje finansowanie inwestycji długiem formą atrakcyjniejszą od podwyższenia kapitału zakładowego.

Korpotaty.info:  Czy udało się Państwu uplasować całą planowaną emisję? Co Państwa zdaniem decyduje o powodzeniu tego rodzaju oferty?

Małgorzata Usakowska-Bilska: Zarząd RUNICOM SA zaplanował emisję obligacji zwykłych na łączną kwotę 6 mln zł. Do tej pory uplasował obligacje o łącznej wartości 4,03 mln zł. W związku z powyższym w pierwszym kwartale 2012 roku zostanie przeprowadzona kolejna emisja dopełniająca pozyskanie finansowania do 6 mln zł. Kluczowym czynnikiem przy tego rodzaju transakcjach jest zaufanie inwestorów do spółki, budowane na podstawie dotychczasowych osiągnięć spółki oraz wiarygodnych planów dalszej ekspansji. Istotnym elementem jest prowadzenie przejrzystej polityki informacyjnej oraz trwałe relacje z akcjonariuszami, obligatariuszami oraz mediami. W ciągu roku obecności na NewConnect, Runicom udowodnił, że model biznesowy spółki przynosi oczekiwane efekty w postaci wzrostu wartości dla akcjonariuszy, co dla inwestorów jest kwestią kluczową. Runicom SA charakteryzuje się bardzo atrakcyjnym portfelem inwestycyjnym i dobrymi wynikami finansowymi, co doceniają inwestorzy giełdowi, akcjonariusze i obligatariusze.

Korpotaty.info:  Czy też zamierzacie Państwo regularnie korzystać z tej drogi finansowania i wprowadzać kolejne serie obligacji?

Małgorzata Usakowska-Bilska: Zdecydowanie tak. Jest to bardzo atrakcyjna forma pozyskiwania kapitału, która pozwala na zebranie środków niezbędnych na inwestycje bez konieczności rozwadniania kapitału zakładowego. Do tej pory Runicom SA nie zdecydował się na wprowadzenie obligacji do obrotu na giełdzie.

Oprócz obligacji zwykłych w najbliższym czasie Runicom SA planuje emisję obligacji na kwotę 2,8 mln zł. Tym razem będą to obligacje zamienne na akcje, skierowane do wybranych inwestorów indywidualnych, którzy podpisali ze spółką umowy zobowiązujące ich do objęcia ww. obligacji. W terminie wykupu obligacji, otrzymają oni możliwość zamiany papierów dłużnych na akcje spółki. Na początku stycznia br. emisja została zatwierdzona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Runicom SA i zostanie przeprowadzona niezwłocznie po rejestracji przez sąd koniecznych zmian do statutu spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału.

31 stycznia Runicom S.A. poinformował o zamknięciu kolejnej emisji obligacji.

Emisja obligacji zamiennych na akcje serii G, o łącznej wartości 2,8 mln zł została przegłosowana przez Walne Zgromadzenie Runicom S.A. 2 stycznia br. Oprocentowanie papierów wynosi 14% w skali roku, a termin ich wykupu lub zamiany na akcje spółki przypada na 30 stycznia 2013 roku. Środki z emisji zostaną przeznaczone na kolejne inwestycje kapitałowe zgodne ze strategią inwestycyjną Runicom S.A.